Soňa Marková
KSČM

Soňa Marková

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

0
Bez tématu 20 výroků
Pravda 13 výroků
Nepravda 4 výroky
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 3 výroky
Rok 2012 20 výroků

Soňa Marková

Už tehdy hned od začátku se mluvilo třeba právě o projektu IZIP, který ale pokračoval dál a to i díky hlasům vlastně těch, kteří tam (ve správní radě, pozn.) zastupují vládní koalici a ministerstvo zdravotnictví, takže vše, co se tam dělo, bylo i se souhlasem ministerstva zdravotnictví.
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Neověřitelné

Z dostupných internetových zdrojů nelze ověřit, jak konkrétně v minulosti hlasovala správní rada VZP v této věci. Záznamy o hlasování rady nejsou totiž na internetu dostupné (nebudou veřejnosti k nahlédnutí zřejmě vůbec) . Výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Soňa Marková

..zákon o DPH, kdy zdravotnictví přichází o pět miliard korun ročně..
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Neověřitelné

Snížená sazba DPH byla zvýšena z deseti na čtrnáct procent od 1. ledna 2012 Novelou (.pdf) zákona o dani z přidané hodnoty č. 307/2011 Sb.

Ačkoliv existují některé odhady, zveřejněné již v roce 2011, nebo na počátku roku 2012 (např. Ministerstvo (.doc, str. 5) zdravotnictví zmiňuje odhadované zvýšení nákladů o 3,5 miliardy korun, Česká lékárnická komora potom 4-5 miliard korun), které se snažily přibližně vyčíslit dopad změny DPH na finanční situaci zdravotnictví, celkové dodatečné náklady ve zdravotnictví v důsledku zvýšení snížené sazby DPH za rok 2012 nejsou ještě známy. Na základě těchto faktů hodnotíme výrok Soni Markové jako neověřitelný.

Soňa Marková

..zákon o tom, že zdravotní pojišťovny mají nyní financovat očkování, které dříve bylo placeno ze státního rozpočtu..
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Pravda

Novelou 298/2011 Sb. ze dne 14.10.2011, kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se přidává v §30 ke službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění několik druhů očkování.

Jak vyplývá například z tohoto rozhovoru, přenáší tímto stát povinnost nákupu očkovací látky na pojišťovny, zatímco dříve toto zajišťoval (a tedy i hradil) stát.

Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Soňa Marková

Platba za státní pojištěnce je zmražena už od roku 2006.
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Nepravda

Na základě informací z dohledaných zpravodajských článků hodnotíme výrok Soni Markové jako nepravdivý. Platba za státní pojištěnce, jak uvádí v rozhovoru ředitel VZP Pavel Horák, od roku 2006 zůstává platba za státní pojištěnce stejná, až na jedinou výjimku. Touto výjimkou je zvýšení pojistného za státní pojištěnce k 1. lednu 2010, proto tedy výrok musíme hodnotit jako nepravdivý.

Soňa Marková

I ten proklatý s prominutím IZIP tady existoval 10 let, a teprve teď najednou nám ho někdo jakoby řeší.
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Pravda

Projekt IZIP byl zahájen pilotní fází v únoru 2002, kdy probíhla ve čtyřech vybraných okresech (Benešov, Beroun, Jičín, Rokycany). Od začátku roku 2003 je rozšířen na území celé ČR.

Soňa Marková

Elektronické aukce na léky už dávno byly proklamovány ministerstvem, ale přitom se ve skutečnosti, vlastně právě ministerstvo je blokuje.
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Pravda

Vyhlášení elektronických aukcí na léky bylo publikováno ministerstvem zdravotnictví v tiskové zprávě ze dne 19. května 2011. Již v listopadu roku 2011 pojišťovny žádaly ministerstvo o zřízení elektronických aukcí. To ale celý proces pozastavilo a chce, aby úhrady na léky před započetím vlastních aukcí ještě přehodnotil Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Soňa Marková

Za posledních 6 let už bylo redukováno o více než 4 tisíce lůžek, ale přitom náklady na zdravotní péči ústavní prostě stoupají.
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012
Pravda

Na základě informací z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR(ÚZIS) hodnotíme výrok jako pravdivý.

Dle statistiky ÚZIS existovalo v r. 2006(.pdf)(str. 13) v nemocnicích celkem 64 174 lůžek. V 1. pololetí r. 2012(.pdf)(str. 1) to bylo již jen 59 052 lůžek. Rozdíl činí 5122 lůžek.

Náklady na ústavní zdravotní péči v mil. Kč(.pdf)(str. 3)

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Náklady

83 688

92 37899 184

107 992111 816

Náklady za r. 2011 činily 113 033 mil. Kč a je zde tedy jasně patrná stoupající tendence.

Soňa Marková

Ve čtvrtek 6. září už jsme měli dva mrtvé a 6 osob podezřelých na otravu metylalkoholem leželo v havířovské nemocnici.
Otázky Václava Moravce, 16. září 2012
Nepravda

Podle údajů zveřejněných dne 6. září 2012 KŘP Moravskoslezského kraje, bylo v období od 1. září do 6. září 2012 v NsP Havířov hospitalizováno celkem šest osob s podezřením na otravu Metylalkoholem. Z těchto šesti lidí k datu 6. září 2012 dva zemřeli a tři byli ve vážném stavu. Výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý, jelikož postižených osob bylo šest a nikoli osm, jak vyplývá z výroku

Soňa Marková

Krizový štáb vznikl až 12. září.
Otázky Václava Moravce, 16. září 2012
Pravda

Výrok Soni Markové jsme vyhodnotili jako pravdivý, a to na základě tiskové zprávy, kterou naleznete na webových stránkách Vlády ČR. Tato tisková zpráva z 12.9. 2012 11:37 uvádí: "Vláda dnes ustanovila dočasný krizový štáb, který okamžitě začal zasedat."

Soňa Marková

Já si vzpomínám na minulé volební období, kdy byla snaha zrušit zdravotní ústavy, omezit hygienické ústavy a tak dále. Finančním prostředky byly dávány menší a stále se říkalo, že vlastně je tolik nepotřebujeme. V tomto volebním období to bylo dokonáno, zdravotní ústavy byly reorganizovány.
Otázky Václava Moravce, 16. září 2012
Pravda

V oblasti zdravotních a hygienických ústavů proběhla restrukturalizace, jež má svůj počátek v roce 2008 a dokončena byla v dubnu 2012.

Vláda podnikala kroky k zefektivnění fungování státní správy a záreveň kroky ke snižování počtu zaměstnanců státní správy, pod kterou oblast Státního zdravotního ústavu, zdravotních ústavů a hygienických stanic spadají. Tehdejší ministryně zdravotnictví Dana Jurásková se snižováním počtu úvazků zabývala ve své reakci na interpelaci poslance Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL) dne 28. ledna 2010 (tedy v minulém volebním období). Zdravotní ústavy měly projít procesem slučování, přičemž mělo dojít postupně ke snížení pracovních úvazků. (Stenozáznam 67. schůze Poslanecké sněmovny ČR ze dne 28. ledna 2010)

Zákon stanovující sloučení zdravotních ústavů do (pouhých) dvou krajských měst, Ústí nad Labem a Ostravy, tedy zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl vyhlášen 6. dubna 2012. Tímto zákonem bylo zrušeno 12 pracovišť zdravotních ústavů, přičemž tato pracoviště ztratila statut svébytných zdravotních ústavů, avšak reálně nadále existují a provozují svou činnost stejně tak, jako před jejich zrušením, ale pod hlavičkou jednoho ze dvou zachovaných zdravotních ústavů. (Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR)

Reálný příklad průběhu restrukturalizace zdravotních ústavů demonstruje na svých stránkách Zdravotí ústav v Ostravě:

" Od roku 2008 začalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky realizovat postupné kroky k zefektivnění hospodaření a ekonomických procesů v přímo řízených organizacích. V této souvislosti byl zahájen proces restrukturalizace Zdravotních ústavů, jehož cílem je zefektivnění činnosti sítě Zdravotních ústavů, a to především redukcí jejich počtu a koncentrací odborných, technických i personálních zdrojů. Proces restrukturalizace má vést k významným úsporám.
V rámci tohoto procesu došlo k převzetí výkonu odborných činností hygienických laboratoří a pracovnělékařské péče, které 30.6.2009 poskytovaly ZÚ Olomouc a ZÚ Zlín. Tyto činnosti jsou nadále provozovány ve stávajících lokalitách.
" (Zdravotní ústav v Ostravě, dostupné na stránkách ZÚ v Ostravě)

Stran financování zdravotních ústavů ministryně Jurásková uvedla na 77. schůzi Poslanecké sněmovny ČR vývoj státních příspěvků zdravotním ústavům: "Jen pro ukázku přehled příspěvků zřizovatele ke krytí ztráty poskytnutých zdravotním ústavům. V roce 2003 573 mil. korun, v roce 2004 594 mil. v roce 2005 582 mil. Zaokrouhluji nahoru. 2006 - téměř 600 mil., 2007 - 575 mil., v roce 2008 - 43 mil. a v roce 2009 8 mil. korun." (Stenozáznam 77. schůze Poslanecké sněmovny ČR ze dne 18. března 2010)

Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách neuvádí, jaké prostředky rozdělilo mezi zdravotní úřady, a zdravotní ústavy v Ostravě a v Ústí nad Labem publikují data (výroční zprávy) pouze do roku 2010 (přičemž ZÚ v Ostravě ve výroční zprávě neuvádí žádná data o finančních prostředcích). Nicméně z trendu nastíněného bývalou ministryní Juráskouvou je zřejmé, že se státní příspěvky řídí trendem výrazného snižování.