Krajské volby: Zlínský kraj

Publikováno 23. září 2016

Nedostatek dobře placených míst, vylidňování kraje, zlepšení fungování úřadu a stav školství v regionu – to byla hlavní témata debaty lídrů kandidátek ve Zlínském kraji. Řeč však přišla třeba i na areál muničního skladu ve Vrběticích, policejní zásah v Uherském Brodě či metanolovou kauzu, tedy velké kauzy, které se v končícím volebním období v regionu odehrály.


Jak je to s faktickou správností výroků jednotlivých kandidátů v těchto oblastech, můžete zjistit v našich analýze.

Výroky

Ivo Valenta
důležitý výrok

Ivo Valenta: „Podle statistik se jedná asi o 900 lidí ročně (co opustí kraj, zejména mladí podle Valenty - pozn. Demagog.cz), to je 9 tisíc za 10 let.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako nepravdivý, protože Valenta sice popisuje správně, že Zlínský kraj přichází o obyvatele, uvádí ovšem nesprávný absolutní počet lidí, kteří kraj opouštějí. Nekorektně popisuje také tento vývoj v čase a pomíjí, že do kraje se vrací mezi mladými skupinami také řada lidí. Mladých lidí do věku 30 let opouští kraj nanejvýš 300 ročně.


Podle dlouhodobého trendu se Zlínský kraj vylidňuje a opouštějí ho převážně mladí lidé. V tomto má Valenta pravdu. Nesouhlasí však počet lidí, kteří opustí kraj. Jenom „v roce 2015 se z kraje vystěhovalo (.pdf, str. 10) 3 725 lidí. Migrační saldo kraje v roce 2015 dosáhlo záporné hodnoty v počtu 142 osob“. Je tedy zjevné, že kromě odchodů lidí z kraje do něj obyvatelstvo také míří, byť v nižší míře. 

Data ČSÚ od roku 2006 dokládají, že s výjimkou let 2007, 2008 a 2010 ze Zlínského kraje lidé odcházejí (v těchto 3 letech se více lidí do regionu přistěhovalo, než z něj odešlo). Největší rozdíl byl v roce 2012, kdy kraj přišel o 737 obyvatel. V žádném ze sledovaných let rozdíl mezi přistěhovanými a vystěhovanými nedosáhl na Valentou uvedených 900 lidí.
Na přiloženém grafu lze vidět, že nejvíc opouštějí kraj věkové skupiny 15–29 let a 30–49 let. Stejně tak je ovšem v těchto skupinách nejvíce lidí, kteří do kraje míří.


Pokud budeme jako mladé lidi definovat skupinu do 30 let, saldo jejich odchodů z kraje od roku 2010 do roku 2015 dosahuje maximálně 300 lidí (viz grafy výše).
Petr Navrátil
důležitý výrok

Petr Navrátil: „To volební téma, které tady vzpomenul pan primátor, je splněno (Adámek mluvil o otevření kraje po vzoru města Zlína, o novém webu, rozklikávacím rozpočtu - pozn. Demagog.cz). Nové webové stránky všechny tyto parametry splňují.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Primátor Zlína Adámek hovořil o tom, že by rád zavedl v kraji tzv. otevřenou radnici, přičemž rozklikávací rozpočet je samozřejmostí. „Otevřená radnice“ je jednou ze záložek webových stránek města Zlína. Zde se nachází odkaz na rozklikávací rozpočet města, odkazy na seznam veřejných zakázek, registr uzavřených smluv, zprávy o projektech podporovaných EU a také videozáznamy z jednání zastupitelstva.

Co se týče Zlínského kraje, na konci května 2016 byly spuštěny nové webové stránky. Nalezneme na nich i tzv. rozklikávací rozpočet. Jedná se přitom o internetovou aplikaci ministerstva financí s přehledem hospodaření všech krajů v ČR. Ve srovnání s rozklikávacím rozpočtem Zlína však uvádí pouze základní informace, a navíc je veden státem, nikoli krajem. Rozdílnost rozpočtů jsme ověřili ve výroku Miroslava Adámka.

Na krajských stránkách se nachází také databáze veřejných zakázek. Záznamy z jednání zastupitelstva, uzavřené smlouvy a zprávy o evropských projektech však chybí. Při posuzování otevřenosti kraje také upozorňujeme, že kromě záznamů z jednání kraj nepublikuje ani zápisy a jmenná hlasování, čemuž se věnujeme v dalších výrocích.

Dalším Adámkovým parametrem je příjemnost stránek, kterou nelze fakticky hodnotit. Jediným ověřitelným faktem je tak rozklikávací rozpočet, který sice kraj má, nicméně se jedná pouze o portál ministerstva financí bez podrobných informací.

Výrok hodnotíme jako zavádějící i kvůli chybějícím záznamům z jednání zastupitelstva. 
Jan Pijáček
důležitý výrok

Jan Pijáček: „Jen Karlovarský kraj je na tom hůř v průměrné mzdě. Ta u nás roste víc, než je republikový průměr, ale stále je pod republikovým průměrem.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože se opírá o statistiky veřejně dostupné, měřené Českým statistickým úřadem. Podle nich je skutečně nejnižší průměrná hrubá mzda v Karlovarském kraji. Za ním následuje kraj Zlínský, jehož průměrná hrubá mzda (23 580 Kč) je dokonce nižší než celorepublikový průměr (27 297 Kč).

Co se týče tempa růstu, Pijáček se taktéž nemýlí ve faktickém výroku, že tempo růstu této mzdy je ve Zlínském kraji (4,6 %) vyšší než republikový průměr, který je na úrovni 3,7 %, resp. 3,9 % nominálně. 

Všechny průměrné hrubé mzdy i tempa růstu jednotlivých krajů jsou viditelné v následující tabulce:

KrajMzdaRůst
Karlovarský22 7824,5
Zlínský23 5804,6
Pardubický23 7973,9
Olomoucký23 7994,1
Jihočeský24 0474,4
Ústecký24 3944,3
Vysočina24 4224,6
Královéhradecký24 4814,5
Moravskoslezský24 5263,7
Liberecký24 8894,2
Plzeňský25 6293,9
Jihomoravský25 7564,3
Středočeský27 1464,4
Praha34 8243,7
Ivan Mařák
důležitý výrok

Ivan Mařák: „To je jeden případ (kraj 19krát odmítl vydat údaje o platech úředníků - pozn. Demagog.cz), ke kterému přišlo a pan primátor Adámek může potvrdit, to je člověk, který vlastně dostal Zlínský kraj do toho problému, že Zlínský kraj získal anticenu Zavřeno, protože neposkytl podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím tyto informace tomu člověkovi. Skončilo to tak, že nakonec se k těm informacím dostal, ale museli to nejdřív prověřit právníci, protože se jednalo o platy ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako nepravdivý. Do problémů se Zlínský kraj dostal sám svým protiprávním chováním, o kterém rozhodlo opakovaně ministerstvo vnitra a pravomocně Okresní soud ve Zlíně. Luděk Maděra postupoval dle zákona a judikatury správně.

Případ, o kterém se radní Mařák zmiňuje, je případ Luďka Maděry, který požadoval (.pdf) po krajském úřadu ve Zlíně informace o výši mimořádných odměn, které dostali:

 • vedoucí odborů krajského úřadu ve Zlíně
 • ředitel krajského úřadu ve Zlíně
 • hejtman Zlínského kraje
 • náměstci hejtmana Zlínského kraje
Krajský úřad devatenáctkrát odmítl vydat údaje o výši odměn vedoucích odborů a ředitele krajského úřadu ve Zlíně. Luděk Maděra se pokaždé odvolal k ministerstvu vnitra, které vždy rozhodlo (.pdf, str. 1) o zrušení rozhodnutí krajského úřadu a předalo mu věc k novému projednání.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo vnitra nemohlo rozhodnutí krajského úřadu změnit a krajský úřad se rozhodnutím ministerstva odmítl řídit, se situace dostala do mrtvého bodu. Luděk Maděra se poté rozhodl podat žalobu na vydání informace (dle Práva ve veřejném zájmu), ale úřad nakonec informace vydal.

Kromě žaloby na vydání informace Luděk Maděra podal zároveň žalobu na zadostiučinění za nesprávný úřední postup Zlínského kraje. Okresní soud ve Zlíně shledal postup kraje za protiprávní a uložil (.pdf, str. 1) mu k zaplacení částku 46 571 Kč na účet Luďka Maděry. Totéž potvrdil odvolací Krajský soud v Brně, který pouze zvýšil (.pdf, str. 1) částku za uhrazení nákladů z 6400 na 30 774 Kč.


Poskytováním informací o platech úředníků se zabýval (.pdf, str. 7) Nejvyšší správní soud v květnu 2011, přičemž došel k závěru, že příjemcem veřejných prostředků je jakákoliv osoba, které je vyplacena byť i minimální částka z veřejných rozpočtů. Mezi takové osoby tedy patří i ředitel či vedoucí odborů krajského úřadu. Zároveň výše těchto prostředků patří dle NSS mezi údaje, které povinný subjekt musí na požádání poskytnout. Krajský soud měl už od května 2011 povinnost při svém rozhodování zohlednit judikaturu, což při sporu s Luďkem Maděrou neudělal.

Zlínský kraj dostal hlavní anticenu Zavřeno za rok 2015 za rozsáhlé obstrukce v oblasti přístupu k informacím. O několik let dříve, konkrétně v letech 2008–2012, se Luděk Maděra dostal do sporu s Magistrátem města Zlín, jehož primátorem je od roku 2010 Miroslav Adámek, který je zároveň zastupitelem Zlínského kraje.
Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Kvalita života ve Zlínském kraji se zlepšuje.“

Ivan Mařák

Ivan Mařák: „Existuje ještě údaj, který se jmenuje index kvality života, tam se vyhodnocuje asi 24 ukazatelů, tam jsou takové údaje jako je životní úroveň, jako je udržitelný rozvoj atd., a podle tady tohoto údaje jsme na 9. místě Zlínský kraj.“

Jiří Čunek

Jiří Čunek: „My žijeme ve šťastném období hospodářského růstu, který poznamenal úplně všechno. Dokonce i ekonomiku kraje (...) v posledním roce a půl se u nás zvedla poptávka po dobré pracovní síle, lidé vydělávají víc peněz a to i v dělnických profesích. “

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „Bavil jsem se teďka se zástupci Czechinvestu a vylidňujeme se zhruba do 35 let. Lidé kolem 35-40 let se začali do kraje vracet. “

Vlastislav Navrátil

Vlastislav Navrátil: „Já jsem se snažil projít webové stránky kraje důkladně, snažil jsem se najít zápisy a usnesení kraje. Zápisy jsem nenašel, nenašel jsem videozáznam z jednání krajského zastupitelstva. Nenašel jsem ani audiozáznam, ani jmenný záznam hlasování.“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „Když si srovnáte stránky kraje a stránky Zlína, tam máte všechny rozpočty, nebo kam se dávají peníze přímo hned na první stránce. Kraj má pouze, já tomu říkám "pseudo rozklikávací rozpočet", je to vlastně jen portál MInisterstva financí, je schovaný hluboko ve stránkách a je velmi nepřehledný.“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „My jako STAN jsme razili celé 4 roky, co jsme v opozici, například přímý přenos ze zastupitelstev a archivaci. Máme to ve městě (Zlín - pozn. Demagog.cz).“

Margita Balaštíková

Margita Balaštíková: „V Poslanecké sněmovně hlasujete jmenovitě. To bychom uvítali i na kraji, protože tady to není a schováte se za kolektivní rozhodnutí.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Co je fakt, tak není přímým přenosem přenášeno jednání zastupitelstva, o tom jak kdo hlasoval, je možné si vyžádat, je to dohledatelné. “

Jan Pijáček

Jan Pijáček: „Rozdíl mezi Zlínským krajem a Prahou delá v průměrné mzdě nějakých 12 a půl tisíce korun.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Meziroční nárůst platů je 3. nejvyšší v České republice.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Zlínský kraj má nejmenší migraci pracovníků mimo kraj za zaměstnáním.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Průměrný plat pedagogických pracovníků je 2. nejnižší. “

Ivan Mařák

Ivan Mařák: „Nakonec kraj dostal anticenu Zavřeno, ten člověk (Maděra - pozn. Demagog.cz) měl dostat nějaké odškodnění, to odškodnění dostal bohužel chybou jednoho úředníka, nebyla to zásadní chyba, taky to neproběhlo v termínu. Nakonec poslal kraj do exekuce.“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „Já klidně zveřejním svůj plat, plat volených lidí (...) Svůj plat jsem na základě tohohle (kauza Maděra, kdy občan požadoval infomaci o platu úředníků - pozn. Demagog.cz) zveřejnil a veřejně řekl do novin. “

Ivan Mařák

Ivan Mařák: „Areál muničního skladu ve Vrběticích nepatří kraji. Kraj tam neměl žádné kompetence. Dokonce když tam proběhlo stavební řízení, tak stavební řízení vedl vojenský stavební úřad. Tam kraj neměl přístup. Ministerstvo obrany je ten zodpovědný. Toto nebylo zahrnuto v krizovém plánu kraje, protože ta možnost vůbec neexistovala.“

Margita Balaštíková

Margita Balaštíková: „Kraj byl informován o tom, že je tam muniční sklad (ve Vrběticích - pozn. Demagog.cz) a on ho nezanesl do krizového plánu.“

Ivo Valenta

Ivo Valenta: „Bylo nějakých 140 žádostí na odškodnění (u Vrbětic - pozn. Demagog.cz), nějakých 40 bylo doporučených krajem a víte, kolik jich Ministerstvo vnitra odškodnilo? Pouze jenom 2. A udělalo nějakou plošnou odškodnění nebo odměnu ve výši několika tisíc korun.“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „Když byla metanolová kauza, začala ve Zlíně (...) do hodiny jsme svolali krizový štáb a do hodiny tam, kde nebylo rozumět našemu informačnímu systému, tam jezdila městská policie a hlásila to těm lidem přímo do oken, že dole mají možná obchod, kde si zakoupili jedovatý alkohol.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Nesouhlasím s paní Balaštíkovou, že kraj měl mít zpracován krizový plán (k Vrběticím - pozn. Demagog.cz). To byl vojenský objekt.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Skutečně kraj administroval vypořádání (postižených občanů ve Vrběticích - pozn. Demagog.cz), přeposlal, zůstalo to na ministerstvu financí. Já se domnívám, že tady je velký velký dluh vůči občanům našeho regionu.“

Ivan Mařák

Ivan Mařák: „Do zhruba 48 hodin byla (u Vrbětic - pozn. Demagog.cz) poprvé svolána Bezpečnostní rada Zlínského kraje a krizový štáb, jehož součástí jsou všechny složky int. záchr. systému a kraj už následné práce koordinoval.“

Ivan Mařák

Ivan Mařák: „Ministerstvo obrany založilo organizaci Vojenský technický ústav a to byl správce tady těch skladů (ve Vrběticích - pozn. Demagog.cz).“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „My jako STAN máme na kandidátce 18 starostů, 8 místostarostů a 11 zastupitelů. A byla statistika, která teď taky nedávno proběhla, že lidé věří právě nejvíc těm svým zastupitelům a svým starostům v obcích. A čím se dostáváme na vyšší úroveň, tím se věří politikům míň.“

Jan Pijáček

Jan Pijáček: „V okrajových částech Zlínského kraje není dostupný internet.“

Jan Pijáček

Jan Pijáček: „U nás v obci, pokud někdo požádá, nikdy nerozhodneme u stolu, vždycky se s tím člověkem musíme setkat z očí do očí, on nám vysvětlí, co chce a my mu na to řekneme svůj názor.“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „Občan se s krajským úřadem setká daleko míň, než se svým starostou a se svou obcí. Tam vyřizuje většinu poplatků a to, co ho zajímá. Na kraj se dostane většinou, až dává odvolání, že kraj dělá něco špatně. “

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Výjezdy rady do různých koutů kraje už se realizují. Tady kolegové mají určitou neznalost. V minulém roce každý měsíc zasedala rada Zlínského kraje spolu s radou ať už to bylo město Uherský Brod, Vsetín. “

Margita Balaštíková

Margita Balaštíková: „Moravskoslezský kraj si vybojoval možnost dávat nějaké investiční pobídky těm investorům.“

Jiří Čunek

Jiří Čunek: „Kraj do té zóny (holešovké - pozn. Demagog.cz) dává ohromné peníze. Podle mě jsme tam ztratili o miliardu 800 milionů.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Obor obuvník je několik let podporován. Nebyl o něj zájem. Jak se ukázalo, že je uplatnitelnost, obor se začíná naplňovat. (...) Stejně tak dřevařské obory jsou léta podporovány ze strany kraje.“

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „U strojírenských oborů zájem převyšuje, už si školy vybírají studenty. “

Margita Balaštíková

Margita Balaštíková: „Kolega Navrátil tady řekl, že školy si ve strojírenství vybírají. To právě není pravda.“

Ivo Valenta

Ivo Valenta: „Za poslední 4 roky kraj přestal vyjíždět ven a vyvážet podnikatele. I ty malé, i ty střední. “

Petr Navrátil

Petr Navrátil: „Za posledních 9 let klesl počet žáků středních škol z 35 tisíc na 24. Pokles se zastavil.“

Jan Pijáček

Jan Pijáček: „Já jsem byl jeden z těch, kteří zakládali 2. profesní organizaci v ČR, a to je Sdružení samospráv ČR. My jsme dokonce změnili zákon o rozpočtovém určení daní. My bychom chtěli spolupracovat i se Svazem měst a obcí. To jsou organizace, kde jsou členy téměř všechny obce ČR.“

Vlastislav Navrátil

Vlastislav Navrátil: „My dáváme ročně z rozpočtu kraje 56 milionů, mám pocit, do firmy, která má zaplnit průmyslovou zónu (Holešov - pozn. Demagog.cz). Není to celá částka, která tam zmizí. 26 milionů je na marketingové práce.“

Jan Pijáček

Jan Pijáček: „V době, kdy ve Zlínském kraji podnikal Tomáš Baťa, tak tady v té době byla největší průměrná mzda v ČSR.“

Ivo Valenta

Ivo Valenta: „Lidé z Karlovic, když chtějí s dítětem jet k lékaři v noci na pohotovost, tak se nechytnou ani ve Vsetíně, ale musí až do Zlína. A pokud je bolí zub, tak musejí až do Brna.“

Jiří Čunek

Jiří Čunek: „Tady skutečně, nejenom kraj, ale musíme působit na změnu i sociálního systému, protože jestli je pravdou, ale teď mě nechytejte za slovo, myslím, že u nás je 4,7 % nezaměstnanosti (4,9 %, tuší moderátorka).“

Margita Balaštíková

Margita Balaštíková: „Já když jsem pracovala vlastně na schvalování rozpočtu vlády ve výboru, tak jsem chtěla vidět efektivitu vynakládaných prostředků. A s tím se vůbec nepracuje (...) Co z těch peněz, co stát vydal, co z nich fyzicky bylo, na tom se tady nepracuje.“

Ivo Valenta

Ivo Valenta: „Let Kunovice, tam je 1100 pracovníků a tam je ohrožené pracovní místa.“

Ivan Mařák

Ivan Mařák: „K tomu Letu, (...) tam stávková pohotovost končila tím, že splnila vůči zaměstnancům své závazky.“

Miroslav Adámek

Miroslav Adámek: „Kraje čím dál tím víc využívají toho, že mají možnost legislativních pobídek směrem k vládě (myslí zákonodárnou iniciativu).“

Jan Pijáček

Jan Pijáček: „Ten speciální tým těch špičkových chlapů, kteří tam prostě naklusali (Pijáček mluví o tragédii v Uherském Brodě - pozn. Demagog.cz), tak oni na to místo zásahu jeli autem a kodrcali sa po silnici. Není možné, aby ten tým měl takové prodlení jen proto, že jel po silnici. Máme dneska snadnou dopravu helikoptérou a oni tam mohli být v řádech v desítkách minut a ne v řádech hodin, než přišli na to místo. Pravděpodobně by to v tomto případě nic nevyřešilo, ale považuju to do budoucna za signál, jak nakládat s takovým potenciálem. “