Marek Lahoda
Piráti

Marek Lahoda

Vzhledem k těm schváleným pokynům, které dalo (k návrhu územního plánu, pozn. Demagog.cz) zastupitelstvo, tak bude potřeba tyto pokyny zapracovat a znovu projednat jak s veřejností, tak s městskými částmi.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Brněnské zastupitelstvo vrátilo pořizovateli návrh nového územního plánu s šesti pokyny, podle kterých musí být návrh upraven. Upravený návrh bude po zapracování pokynů projednán s městskými částmi a také s veřejností.

Plné odůvodnění

Územní plán Brna (ÚPmB) pochází už z roku 1994. Původně měl platit do roku 2010, později měla platnost končit v letošním roce. Město proto v roce 2020 představilo návrh nového plánu vypracovaného Kanceláří architekta města Brna. Výslednou podobu dokumentu vedení města projednávalo v červnu 2022, v té době již nicméně nový stavební zákon z minulého roku umožnil prodloužit platnost současného územního plánu až do roku 2028.

Brněnští zastupitelé nakonec kvůli neshodám nový územní plán neschválili a se svými pokyny jej vrátili k přepracování. Jedná o následujících šest pokynů:

  1. „Zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích a včetně definování jejich chráněných hodnot po lokalitách.
  2. Rozčlenit typ ploch s rozdílným způsobem využití PLOCHY BYDLENÍ – B, a to na plochy vymezované pro ‚bydlení individuální‘ (v rodinných domech) a plochy pro ‚bydlení hromadné‘ (v bytových domech).
  3. Doplnění ‚Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území‘ o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách; případně doplnění dokumentace o řádné odůvodnění, které dostatečně zdůvodní, proč není toto zvýšení v Návrhu ÚPmB posouzeno.
  4. Uvedení do souladu (1) způsobu vymezení pozemků bezúplatně převedených z majetku České republiky do majetku města Brna se (2) stanovenými podmínkami těchto převodů, kterými je město Brno smluvně i legislativně vázáno.
  5. Prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební.
  6. Důkladné opakované posouzení připomínek městských částí z veřejného projednání.“

Jak pokyny uvádí, pořizovatel musí zapracovat do nového návrhu například „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ nebo zpřesnit regulaci zástavby. Právě součást prvního bodu, stavba ve vnitroblocích, je jedním ze zmiňovaných problémů neschváleného návrhu. Například opoziční hnutí ANO nebo starosta Líšně Břetislav Štefan (ČSSD) kritizují právě dle nich zbytečnou možnost zahušťování zástavby, která se může rozšiřovat na úkor zeleně a vnitrobloků. 

Jak uvádí šestý bod, k upravenému návrhu je třeba opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání, kterého se účastnili jak zástupci městských částí, tak veřejnost. Tato veřejná projednání jsou veřejně dostupná a zpravidla živě vysílaná online.

Brněnské zastupitelstvo tedy schválilo pokyny, podle kterých bude nový návrh územního plánu upraven. Návrh pak musí být projednán s městskými částmi i veřejností. Výrok Marka Lahody proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Předvolební debata z Brna

Předvolební debata České televize, 14. září 2022

Druhá analýza předvolební debaty ČT je tu! Přinášíme vám 24 výroků z druhého segmentu brněnské debaty, který se týkal bydlení a dopravy (nejen šalinové). Doplňme, že debaty se účastnil i René Černý za hnutí ANO, u něj jsme ale ...