Etický kodex

Etický kodex Demagog.cz, z.s.

Tento krátký dokument upravuje obecná východiska, na jejichž základech stojí projekt Demagog.cz, a také některé základní principy, kterými se řídí jeho jednotliví členové při práci v něm.

Účelem fungování projektu Demagog.cz je snaha o zvýšení transparentnosti vládnutí a posílení občanské angažovanosti v České republice. Tohoto se snaží jeho členové dosáhnout primárně analýzou politických vyjádření ve veřejném prostoru prostřednictvím metody fact-checkingu a také veřejným působením v oblasti vzdělávání na poli mediální gramotnosti, kritického myšlení a občanské angažovanosti.

Základní náplní je dlouhodobá kontrola faktických vyjádření české politické elity ve veřejném prostoru. Při této činnosti Demagog.cz dodržuje několik základních a nepřekročitelných zásad:

  1. Demagog.cz je nezávislý, neziskový a výsostně apolitický projekt. Jeho analýzy, které ze zásady míří do oblasti politické sféry, vycházejí z pozice nezávislého arbitra faktických vyjádření, postrádají názorovou složku a nestraní žádné politické pozici.
  2. Každý výstup musí být založen na zjištěných a ověřených údajích. Demagog.cz je při získávání a zpracovávání informací plně podřízen imperativu zjistit a čtenářům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit.
  3. Demagog.cz nesmí publikovat informaci, jejíž původ není znám. Je povinen také seznámit čtenáře s každým zdrojem publikované informace.
  4. Demagog.cz může získávat informace jen za použití poctivých a právním řádem dovolených postupů.
  5. Demagog.cz, je-li to možné a účelné, doprovází uvedení zprávy identifikací editorů, kteří za její přípravu nesou odpovědnost. Ti mají povinnost vyloučit vnější vlivy, jimiž by mohlo být ovlivněno zařazení nebo obsah informací ve analytickém výstupu.
  6. Demagog.cz neumožní nikomu mimo jeho platnou organizační strukturu rozhodovat o zařazení nebo nezařazení určité informace nebo materiálu do svých publikačních aktivit.
  7. V zájmu uchování nestrannosti a neutrality se Demagog.cz jako spolek zdrží zveřejňování vlastních stanovisek k veřejným záležitostem (např. petice, politické výzvy apod.), vyjma záležitostí dotýkajících se podstaty demokratického zřízení České republiky. Stejně tak se Demagog.cz zdrží jakékoliv spolupráce s politickými stranami či vyjádření podpory politickým stranám či kandidátům na veřejné funkce.

Kromě těchto obecných zásad se Demagog.cz řídí také konkrétními principy, které je povinen každý člen týmu dodržovat. Jejich dodržování je nezbytnou podmínkou práce v projektu Demagog.cz.

  1. Práce v týmu je neslučitelná se členstvím v politické straně, hnutí či mládežnické organizaci takovýchto subjektů. Pokud se v průběhu své činnosti v Demagog.cz stane členem politické strany, hnutí či mládežnické organizace politického subjektu, je povinen o tomto informovat vedení projektu a ukončit své působení v rámci týmu. Práce u Demagog.cz je rovněž neslučitelná s prací pro politické strany (myšlena je například stáž u politické strany/hnutí), pro společnost pod přímou kontrolou politické strany, ve státní instituci či státem kontrolované společnosti.
  2. Člen týmu Demagog.cz bude ctít a zastávat hodnoty spolku. Je povinen s respektem k základním cílům a vizi Demagog.cz vystupovat kultivovaně a publikační aktivitu projektu prezentovat s bazální úctou k subjektům jednotlivých analýz.
  3. Člen týmu Demagog.cz je povinen dodržovat pravidla stanovená podmínkami stáže, dále pak ctít metody fact-checkingu, jakož i standardy žurnalistické práce. Členové týmu Demagog.cz nesmí v souvislosti s výkonem své práce přijímat ani vyžadovat jakékoliv dary.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů